Mandesh.com
[[17 ऑक्टोबर २०१५]] - कन्या विद्यालय मोहीची विद्यार्थीनी कु. ऋतुजा वीरभद्र कावडे हिने सातारा जिल्हास्तरीय शालेय ६०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला व तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली
मराठी  |  English 
  माणतालुक्यातील गावांची यादी
 अ.नु.  गावाचे नाव  लोकसंख्या  अ.नु.  गावाचे नाव  लोकसंख्या
 आगासवाडी       अनभुलेवडी ६८५    
 आंधळी ३२११      बनगरवाडी ११३६    
 भाकरेवाडी       भालवडी २१९९    
 भांडवली ९१९      भाटकी ८७३    
 भाटकीमळा      १०  भवानवाडी     
११  बिदाल ५४२३     १२  बिजवडी १७३९    
१३  बिरोबानगर      १४  बोडके १२२८    
१५  बोराटवाडी      १६  बोथे १०७९    
१७  चिलारवाडी      १८  दहिवडी ११३१२    
१९  दानवलेवाडी १२३७     २०  डंगीरेवाडी ९१४    
२१  देवापूर २१८२     २२  ढाकणी १७४०    
२३  धामणी ११३८     २४  ढोकमोडा     
२५  धुळदेव ९५२     २६  दिडवाघवाडी (दिवड) ७७५    
२७  दिवड २२३३     २८  दिवडी (महिमानगड) १३०७    
२९  दोरगेवाडी (नरवणे) ८५८     ३०  गाडेवाडी (कुळकजाई) २७१    
३१  गंगोती १०३५     ३२  गरडाचीवाडी (वारूगड) २११    
३३  गट्टेवाडी (ढाकणी) ८७३     ३४  घेरेवाडी ३५६    
३५  गोंदावले बुद्रुक ६६०७     ३६  गोंदावले खुर्द २६८२    
३७  हवालदारवाडी (पर्यंती) ७८०     ३८  हिंगणी २३८४    
३९  इंजबाव १७४२     ४०  जाधववाडी ६१५    
४१  जांभुळणी १९१९     ४२  जाशी २०५४    
४३  कचरेवाडी      ४४  कालसकरवाडी (कुळकजाई) ४७४    
४५  काळचौंडी १३५८     ४६  काळेवाडी (नरवणे) ५९१    
४७  कापूसवाडी (विरळी)      ४८  कारखेल ११६७    
४९  कारंडेवाडी (कुकुडवाड) ४००     ५०  कासारवाडी (आंधळी) ८३९    
५१  खडकी - पाटोळे ६००     ५२  खडकी (लोणार) ९२७    
५३  खंड्याचीवाडी (वारूगड) २५२     ५४  खरातवाडी (वरकुटे-मलवडी)     
५५  खोकडे १८८     ५६  खुटबाव ११८०    
५७  किरकसाल १२२२     ५८  कोळेवाडी ९७२    
५९  कुकुडवाड ५९७७     ६०  कुळकजाई १३०८    
६१  कुरणेवाडी ७८७     ६२  लोधावडे १६७७    
६३  महाबळेश्वरवाडी ९७२     ६४  महिमानगड १२२१    
६५  मलवडी २४४९     ६६  मानेवाडी (कुकुडवाड) ४००    
६७  मणकर्णवाडी (पळशी) ५९४     ६८  मार्डी ४२४०    
६९  म्हसवड २०४९४     ७०  मोगराळे १२०३    
७१  मोही १६२२     ७२  नरवणे ५०००    
७३  पाचवड १९७६     ७४  पळशी ५३४५    
७५  पळसावडे ८१५     ७६  पालवण ५८९    
७७  पांढरवाडी (महिमानगड) १११     ७८  पांगरी २०४५    
७९  पानवण २०२३     ८०  परतवडी     
८१  परकंदी ११७५     ८२  पर्यंती १४१९    
८३  पिंपरी १६१२     ८४  पिंगळी बुद्रुक २६४२    
८५  पिंगळी खुर्द ९८४     ८६  पुकळेवाडी     
८७  पुळकोटी ११६५     ८८  राजवडी १२०५    
८९  राणंद ३३३१     ९०  राजंणी १०६५    
९१  शंभुखेड ६५२     ९२  सत्रेवाडी (मलवडी) ११३७    
९३  शेनवडी १३२४     ९४  शेवरी १८४४    
९५  शिंदी बुद्रुक ११८५     ९६  शिंदी खुर्द १२६४    
९७  शिंगणापुर २९८२     ९८  शिरवली १०५६    
९९  शिरताव ७८१     १००  सोकसन १७३७    
१०१  स्वरूपखानवाडी (महिमानगड) ९६३     १०२  टाकेवाडी (आंधळी) १८३४    
१०३  थदाळे ८१९     १०४  तोंडले १४३९    
१०५  उगल्याचीवाडी (वारूगड) १८८     १०६  उर्कीडे ७९३    
१०७  वडगाव १६१०     १०८  वळई २१६६    
१०९  वरकुटे-मलवडी ३२७३     ११०  वरकुटे-म्हसवड २३१५    
१११  वारूगड ९२१     ११२  विरळी ३११६    
११३  विरकरवाडी (म्हसवड)      ११४  विरोबानगर     
११५  वडजल १५५७     ११६  वाघमोडेवाडी     
११७  वाकी ४६२     ११८  वावरहिरे ३३१९    
११९  येळेगाव      १२०  येळेवाडी